Przypis 1
Tak na tablicy informacyjnej w kościele; AZA określa czas budowy na wiek XV podając fundatora - Mikołaja Słupka.